รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051662
ความก้าวหน้าทางการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
กลไกการควบคุมการสังเคราะห์สารเคมีชีวภาพจากจุลินทรีย์ โดยอาศัยระบบของยีน การชักนำให้เกิดพลาสโมไลซิส สภาพแวดล้อม และผลที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์ รวมทั้งการถ่ายเทของสารผ่านผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหมัก