รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-2-5)
หลักและระเบียบการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อของงานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยการกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ