รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051696
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1-3
หัวข้อน่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา