รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051697
สัมมนา
1
การนำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับปริญญาเอก