รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051698
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน