รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051699
วิทยานิพนธ์
1-48
วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์