รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052101
วิทยาศาสตร์การอาหารทั่วไป
3(3-0-6)
แหล่งอาหารของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมอาหาร คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย วิธีการเก็บรักษา