รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052111
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
2(2-0-4)
ความสำคัญและแหล่งที่มาของอาหาร ลักษณะและคุณภาพ ของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสีย การแปรรูปอาหาร