รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052121
การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
1(1-0-2)
วัตถุดิบ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชและสัตว์ เพื่อจำหน่ายสดและการแปรรูปอาหาร การจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร