รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052211
เคมีเชิงฟิสิกส์ทางอาหารขั้นมูลฐาน
3(3-0-6)
หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงานอิสระ ศักย์ทางเคมีสารละลาย วอเตอร์แอคทิวิตี้ หลักจลนพลศาสตร์ อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมการอาร์เรเนียส เคมีไฟฟ้า สมดุลที่อุณหพลวัต การประยุกต์ในกระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษาอาหาร การเกิดปฏิกิริยาที่พื้นผิว การเกิดผลึกในอาหาร เฟสของสาร การเปลี่ยนเฟสในอาหาร