รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052232
อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรอาหาร
3(3-0-6)
แนวคิดของพลังงาน งาน และการถ่ายโอนความร้อน กฏข้อที่ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์ การหาค่าคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ แบบจำลองของก๊าซอุดมคติ การอนุรักษ์มวลและพลังงาน เครื่องจักรความร้อนและเครื่องทำความเย็น วัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี ประสิทธิภาพของกระบวนการ ระบบกำลังไอน้ำ หลักสถิตยศาสตร์ และระบบแรง หลักความเสียดทาน หลักโมเมนต์ความเฉื่อย