รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052233
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
3(2-3-6)
วิชาพื้นฐาน : 01052231 / ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารและการปฏิบัติทางวิศวกรรมอาหาร การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การสกัด การกลั่น การตกผลึก การแลกเปลี่ยนความร้อน