รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052323
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
4(3-3-8)
วิชาพื้นฐาน: 01052322 / เทคโนโลยีของกระบวนการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์หมักดอง ผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ เนื้อ ประมง นม ไขมัน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และขนมหวาน