รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052325
นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร
2(2-0-4)
หลักการแปรรูปและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ เทคโนโลยีที่ใช้และไม่ใช้ความร้อน การฉายรังสี การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ คลื่นความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด และแบบโอห์มิค สนามไฟฟ้าแบบพัลส์และความดันอุทกสถิตสูง