รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052332
สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของอาหาร
2(1-3-4)
สมบัติของวัสดุอาหาร ด้านกายภาพ วิทยากระแส การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร เทอร์โมไดนามิกส์ เคมีฟิสิกส์ ไฟฟ้า ไดอิเลคตริกและสี สำหรับการคำนวณและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร