รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052333
วิธีเชิงตัวเลขและวิธีสมาชิกจำกัดสำหรับวิศวกรรมอาหาร
3(2-3-6)
วิชาพื้นฐาน: 01417267 / หลักวิธีเชิงตัวเลขและวิธีสมาชิกจำกัด การประยุกต์วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรอาหาร เทคนิคการหาผลเฉลยด้วยวิธีสมาชิกจำกัด การประยุกต์วิธีสมาชิกจำกัดทางกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล และการวิเคราะห์ทางความร้อน การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์