รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052334
วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร I
3(3-0-6)
ทฤษฎีทางวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร สำหรับ การพาสเจอร์ไรซ์ การทำไร้เชื้อ การทำแห้ง การทำความเย็น การแช่แข็ง การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค และพลังงานแสงอาทิตย์ การทำนายสมบัติความร้อนและกายภาพของอาหาร