รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052335
วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร II
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 01052233 / ทฤษฎีทางวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร สำหรับ การสกัด การกรอง การกลั่น การระเหย การอัดรีด การแปรรูปแบบปลอดเชื้อ และการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรด