รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052212
อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
ภาวะโภชนาการ ชนิดและความสำคัญของสารอาหาร การย่อย และการดูดซึมสารอาหาร สารพิษในอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงาน การประเมินคุณภาพสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงสารอาหารระหว่างการแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การคำนวณคุณค่าทางอาหาร โภชนาการกับการออกกำลังกาย สภาวะทาง โภชนาการสำหรับแต่ละวัย