รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052233
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 052231 หรือ 208221 และ 208241 / ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารและการปฏิบัติทางวิศวกรรมอาหาร การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การสกัด การกลั่น การตกผลึก การแลกเปลี่ยนความร้อน