รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052302
หลักการถนอมผลิตภัณฑ์พืช
3(2-3-6)
สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการเก็บรักษา วิธีการถนอมรักษาและทำผลิตภัณฑ์ธัญชาติ เมล็ดถั่ว ผัก และผลไม้