รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052303
หลักการถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์
3(2-3-6)
สาเหตุการเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการเก็บรักษา วิธีการถนอมรักษา และทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ และ ปลา