รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052313
หลักเคมีอาหาร
2(2-0-4)
พื้นฐาน: 01402311 / องค์ประกอบและโครงสร้างของอาหาร สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ขององค์ประกอบของอาหาร ปฏิกิริยา และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก่อน และระหว่างการแปรรูป ตลอดจนการเก็บรักษา