รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052314
หลักการวิเคราะห์อาหาร
2(2-0-4)
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีพื้นฐานและการใช้เครื่องมือ หลักและวิธีการหาสารอาหารและวัตถุเจือปนในอาหาร