รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052315
ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร
1(0-3-2)
ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร