รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052316
ปฏิบัติการหลักเคมีอาหาร
1(0-3-2)
พื้นฐาน: 01052313 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักเคมีอาหาร