รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052322
หลักการแปรรูปอาหาร
4(3-3-8)
หลักการของกระบวนการแปรรูป และถนอมอาหารโดยการใช้อุณหภูมิต่ำและสูง การควบคุม วอเตอร์แอกทิวิตี การทำให้เข้มข้น และการทำแห้ง