รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052341
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
2(2-0-4)
การจัดระดับชั้นของผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นอาหาร การจัดตั้งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร กฎข้อบังคับและกฎหมายอาหารของประเทศไทยและสากล