รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052342
การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการเก็บของอาหาร
3(2-3-6)
พื้นฐาน: 01052322 / ลักษณะเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร สมบัติทางภายภาพ และวิธีการตรวจวัด เกณฑ์การเลือกวิธีในการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บ