รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052361
หลักจุลชีววิทยาอาหาร
2(2-0-4)
วิชาพื้นฐาน: 419211 / ประเภทของจุลินทรีย์ทางอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและการตายของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเป็นพิษ การตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานและการประกันคุณภาพของอาหารด้านจุลินทรีย์