รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052362
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาอาหาร
1(0-3-2)
พื้นฐาน: 01419211, 01419214 / ปฏิบัติการสำหรับหลักจุลชีววิทยาอาหาร