รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052424
เทคโนโลยีของผลไม้และผัก
2(2-0-4)
ความสัมพันธ์ระหว่างสรีวิทยาของผักและผลไม้กับกระบวนการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ของเหลือจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้