รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052425
เทคโนโลยีของธัญชาติ
3(2-3-6)
ลักษณะโครงสร้างและคุณภาพธัญชาติที่ใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การแปรรูปเป็นแป้งและผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์