รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052426
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
สมบัติและหน้าที่ของส่วนประกอบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ การคิดสูตร ชนิดของผลิตภัณฑ์ธัญชาติ กรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม