รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052428
เทคโนโลยีของเนื้อ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
สมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเนื้อ ไก่ ไข่ และผลิตผล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีในอุตสาหกรรมอาหาร และมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเก็บถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อและผลิตภัณฑ์