รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052429
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม
2(2-0-4)
องค์ประกอบ สมบัติทางกายภาพและเคมีของนมและผลิตภัณฑ์มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเสื่อมเสีย และการเก็บรักษา