รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052434
เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
3(2-3-6)
ระบบการทำงานของเครื่องทำความเย็นและห้องเย็น ซึ่งมีอิทธิพลต่อลักษณะคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่