รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052443
การประกันคุณภาพอาหาร
2(2-0-4)
พื้นฐาน: 01052342 / คุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ หลักการจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ระบบคุณภาพ และมาตรฐานระบบคุณภาพ