รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052471
การออกแบบโรงงานอาหาร
3(2-3-6)
พื้นฐาน: 01052233 / สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต กำลังการผลิตของโรงงานอาหาร และขนาดของอุปกรณ์การผลิต การวางผังโรงงาน การวิเคราะห์กระบวนการ การลงทุนและการหาจุดคุ้มทุน การบำบัดน้ำเสีย