รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052481
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ประมง
2(2-0-4)
สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสัตว์น้ำ หลักการแปรรูป การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์