รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052482
เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมันบริโภค
2(2-0-4)
สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ำมันที่ใช้บริโภค การสกัด การทำน้ำมันให้บริสุทธิ์และกระบวนการดัดแปรไขมัน การเสื่อมเสีย และการเก็บรักษา การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค