รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052484
เทคโนโลยีของเครื่องดื่มไม่มีอัลกอฮอล์
2(2-0-4)
ชนิดและประเภทของเครื่องดื่มไม่มีอัลกอฮอล์ คุณภาพ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและการพัฒนาเครื่องดื่มอัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ เครื่องดื่มเข้มข้น เครื่องดื่มผง เครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก้ และอื่นๆ