รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052490
สหกิจศึกษา
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงาน และการนำเสนอ