รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052491
เทคนิคการวิจัย I
2(1-3-4)
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี การวางแผนการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูลจากการทดลองเบื้องต้น