รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052492
เทคนิคการวิจัย II
2(0-6-3)
พื้นฐาน: 01052491 หรือพร้อมกัน / เทคนิคการทำงานวิจัยเชิงทดลอง วางแผนการทดลอง เก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเรียบเรียง และรายงานผลงานการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ