รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052494
ประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2(2-0-4)
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบัน นวัตกรรม และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร