รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052496
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1-3
การศึกษาเรื่องเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา