รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052497
สัมมนา
1(1-0-2)
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในระดับปริญญาตรี