รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052498
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน