รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052499
การฝึกงาน II
1
ฝึกทำงาน และการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในอุตสาหกรรมอาหารจำลอง